Editorial Board

 
 
Editor-in-Chief
LI Xiaotang, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
Associate Editors-in-Chief
CAO Maoguo, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
LIU Dianchun,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
HAN Fujin, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
WANG Deyou, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LI Yongfan, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
 YIN Jialu,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LIANG Chunhua, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
 
Consultants of the Editorial Committee
CHEN Maozhang, Beihang University
 
LIU Daxiang, China Aviation Industry Corporation
GAN Xiaohua,Air Force Equipment Research Institute
 
WEN Xueyou, No.703 Institute of China Shipbuilding Industry Corporation
GUO Dongming, Dalian University of Technology
 
WENG Shilie, Shanghai Jiao Tong University
JIANG Hefu,China Gas Turbine Establishment
 
YAN Chengzhong, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
JIANG Hongde, Tsinghua University
 
YIN Zeyong, China Aviation Powerplant Research Institute
LI Yinghong, Air Force Engineering University
 
ZHANG Enhe,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
Editorial Committee Members
AI Yanting,Shenyang Aerospace University
 
REN Wencheng, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
CAO Maoguo, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
SHANG Shoutang,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
CHEN Conghui, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
SHEN Xigang, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
CHEN Wei, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 
SHEN Yi, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
FAN Wei, Northwestern Polytechnical University
 
SHI Shuangyuan, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
GAO Jiachun,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
SUN Xiaofeng,Beihang University
GAO Xiaowei, Dalian University of Technology
 
TAO Zhi, Beihang University
GUO Yingqing, Northwestern Polytechnical University
 
WANG Deyou,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
HAN Fujin, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
WANG Hongbin, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
HAN Qingkai, Dalian University of Technology
 
WANG Ming, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
HE Guoqiang, Northwestern Polytechnical University
 
WANG Qiang,Beihang University
HUANG Jinquan, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 
 WANG Xi, Beihang University
LI Bin, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
WANG Xiaofang, Dalian University of Technology
LI Hongxin, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
WANG Xiangping, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LI Jianrong, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
WANG Zhanxue, Northwestern Polytechnical University
LI Shunming, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 
WEN Weidong,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
LI Xiaotang, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
WU Xin, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LI Xiaoxin,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
XU Longxiang,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
LI Yongfan, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
XU Pengfei, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LIANG Baokui, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
XUE Xiusheng, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LIANG Chunhua, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
YIN Jialu, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LIAO Mingfu,Northwestern Polytechnical University
 
YU Duokui, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LIU Bo, Northwestern Polytechnical University
 
ZHANG Shaoji, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LIU Dianchun, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
ZHANG Zhishu, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LIU Zhenxia,Northwestern Polytechnical University
 
ZHAO Junwu, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LING Yao, AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
ZHOU Baizhuo,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
LU Lipeng, Beihang University
 
ZHU Huiren,Northwestern Polytechnical University
LU Shan, Northwestern Polytechnical University
 
 
QIAO Li,AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute
 
 
 
 
 
( The names are arranged alphabetically by surname )